Quyền và nghĩa vụ của cổ đông phổ thông

Quyền và nghĩa vụ của cổ đông phổ thông

1. Khái niệm

Tại khoản 2 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định: “Cổ đông là cá nhân, tổ chức sở hữu ít nhất một cổ phần của công ty cổ phần. Cổ đông sáng lập là cổ đông sở hữu ít nhất một cổ phần phổ thông và ký tên trong danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần” và tại khoản 1 Điều 113 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định: “Công ty cổ phần phải có cổ phần phổ thông. Người sở hữu cổ phần phổ thông là cổ đông phổ thông”.

quyen va nghia vu cua co dong pho thong - Quyền và nghĩa vụ của cổ đông phổ thông

Quyền và nghĩa vụ của cổ đông phổ thông

2. Quyền của cổ đông phổ thông

a. Cổ đông phổ thông có các quyền quy định tại khoản 1 Điều 114 Luật Doanh nghiệp năm 2014.

b.Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty có các quyền quy định tại khoản 2 Điều 114 Luật Doanh nghiệp năm 2014.

quyen va nghia vu cua co dong - Quyền và nghĩa vụ của cổ đông phổ thông

Quyền và nghĩa vụ của cổ đông phổ thông

c. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều này có quyền yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông điều này được quy định tại khoản 3 Điều 114 Luật Doanh nghiệp năm 2014.

d.Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác thì việc đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát quy định, tại điểm a khoản 2 Điều này được quy định tại khoản 4 Điều 114 Luật Doanh nghiệp năm 2014

3. Nghĩa vụ của cổ đông phổ thông quy định tại Điều 115 Luật Doanh nghiệp năm 2014.

  • Thanh toán đủ và đúng thời hạn số cổ phần cam kết mua.

Không được rút vốn đã góp bằng cổ phần phổ thông ra khỏi công ty dưới mọi hình thức, trừ trường hợp được công ty hoặc người khác mua lại cổ phần. Trường hợp có cổ đông rút một phần hoặc toàn bộ vốn cổ phần đã góp trái với quy định tại khoản này thì cổ đông đó và người có lợi ích liên quan trong công ty phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi giá trị cổ phần đã bị rút và các thiệt hại xảy ra.

  • Tuân thủ Điều lệ và quy chế quản lý nội bộ của công ty.
  • Chấp hành nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị.
  • Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty.

TỔNG ĐÀI TƯ VẤN LUẬT MIỄN PHÍ 24/7

HÃY GỌI NGAY: 0901 559 179

Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí cho mọi người với đội ngũ luật sư tư vấn tân tình. Hãy gọi ngày cho chúng tôi để được tư vấn luật miễn phí và chính xác nhất.

LƯU Ý

Tất cả các bài viết được đăng tải trên website: https://vinlawyer.com chỉ mang tính chất tham khảo và không được coi là ý kiến tư vấn để áp dụng trong các trường hợp cụ thể của khách hàng. Nghiêm cấm sao chép, tái bản dưới mọi hình thức khi chưa được sự chấp thuận bằng văn bản của Vin Lawyer và người gửi yêu cầu tư vấn.

Chuyên Mục: Luật Doanh Nghiệp,Tin Tức Pháp Luật

Chủ Đề: ,,

Trả lời ngay

YĐịa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.