thời điểm giao kết hợp đồng dân sự - Gọi luật sư: 0901 559 179